SAU Blog

รู้ ! อาชีพในอนาคต และผลตอบแทนที่ได้รับจากคณะที่คุณเลือกเรียน

Posted by SAU TEAM on Jan 7, 2020 4:06:49 PM

SAU______2Jan19

 

! อาชีพในอนาคต และผลตอบแทนที่ได้รับจากคณะที่คุณเลือกเรียน

    อาชีพในอนาคต ของคุณคืออะไร? แล้วคุณจะได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่? เราสามารถคาดเดาคำตอบของสองคำถามนี้ได้จากคณะที่คุณเลือกเรียน โดยที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ โดยแต่ละคณะจะมีสาขาแยกย่อยออกไป ซึ่งล้วนเป็นสาขาวิชาที่มีอาชีพรองรับและค่อนข้างเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อย่ารอช้ามาตอบทั้งสองคำถามนี้กันเถอะ


เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ ม.เอเชียอาคเนย์ อาชีพในอนาคต คืออะไร

    หากคุณเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาตร์ไม่ว่าจะสาขาใดก็ตาม จะมีอาชีพที่รับรองค่อนข้างตรงกับสาขาวิชานั้นๆ ดังนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม >> อาชีพวิศวกรในกองควบคุมโรงงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมก็ได้
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> อาชีพวิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ พัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรมต่างๆ
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า >> อาชีพวิศวกรประจำโรงงานไฟฟ้า วิศวกรออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย >> อาชีพวิศวกรความปลอดภัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พนักงานตรวจสอบความปลอดภัย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> อาชีพวิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ >> อาชีพวิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือวิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล >> อาชีพวิศวกรดูแลระบบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือวิศวกรออกแบบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
   

ความถนัดด้านภาษาและการพูด อาชีพในอนาคต คืออะไร เมื่อเรียนคณะบริหารธุรกิจที่ ม.เอเชียอาคเนย์

    คณะบริหารธุรกิจของที่นี่มีทั้งหมด 5 สาขา ซึ่งจะสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับคุณได้ไม่ยาก เพราะเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่แล้ว ได้แก่
- สาขาวิชาการบัญชี >> อาชีพนักบัญชี สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวางแผนต้นทุนและระบบบัญชี
- สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล >> อาชีพนักวิเคราะห์ตลาด ที่ปรึกษาทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์
- สาขาวิชาการจัดการ >> อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานบริหารโครงการ งานฝึกอบรม งานประสานงานทั่วไป
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ >> อาชีพพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล >> อาชีพโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักทดสอบระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลฐานข้อมูล
    ซึ่งผู้ที่เรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาเหล่านี้จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นโดยประมาณ 15,000-28,000 บาท

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ ม.เอเชียอาคเนย์ เรียนจบแล้วจะมีอาชีพอะไรในอนาคต

  การผสมผสานทั้ง 4 สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะทำให้คุณมีโอกาสประกอบอาชีพในอนาคตที่หลากหลาย ดังนี้
- สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย >> อาชีพนักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000-25,000 บาท
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม >> อาชีพผู้ดูแลฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000-30,000 บาท
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ >> อาชีพทูตพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศ เลขานุการ พนักงานฝ่ายต่างประเทศทั้งในหน่วยราชการ และเอกชน เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000-30,000 บาท
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ >> อาชีพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวงเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000-20,000 บาท

เรียนคณะนิติศาสตร์ที่ ม.เอเชียอาคเนย์ กับอาชีพสายกฎหมาย

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นช่องทางให้คุณมีโอกาสประกอบอาชีพสายกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิชานิติศาสตร์ >> อาชีพผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ มีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 22,000 บาทขึ้นไป

   การคาดเดาอาชีพในอนาคตโดยดูจากคณะที่เลือกเรียน ก็ถือเป็นการวางแผนชีวิตรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตและผลตอบแทน ก็อาจเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณรู้ว่าเมื่อเข้าไปเรียนในสาขานี้แล้วจบไปจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง หรือหากคุณมีอาชีพในฝันแบบนี้จะต้องเรียนสาขาไหน ซึ่งการเรียนการสอนที่เข้มข้นทุกวิชา เน้นให้ปฏิบัติงานจริง และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของทั้ง 4 คณะที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นี้ คงทำให้ SAU เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของคุณ


รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0009

 

เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยอาชีพออนไลน์ที่สนใจ

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, อาชีพและเงินเดือน, นักบัญชี, นักวิเคราะห์ตลาด, โปรแกรมเมอ, ผู้พิพากษา, ทนาย, อัยการ, วิศวกร

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all