SAU Blog

รู้จักสาขาวิชาดิจิทัลมีเดียม.เอเชียอาคเนย์ หนทางสร้างอาชีพในยุดดิจิทัล

Posted by SAU TEAM on Jul 16, 2020 9:22:14 AM

Article_รู้จัก-สาขาวิชา-ดิจิทัลมีเดีย-ม.เอเชียอาคเนย์-หนทางสร้างอาชีพในยุดดิจิทัล-copy

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์ อีกหนึ่งสาขาน่าเรียนที่เหมาะกับยุคที่สื่อรูปแบบต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การอุปโภคบริโภค การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น ทำให้อาชีพด้านการผลิตสื่อเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สาขาวิชานี้ซึ่งเป็นการเรียนด้านการผลิตสื่อทุกแขนงจึงมีความน่าสนใจ

 • อยากเรียน สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์ ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้
  - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  - มี 2 หลักสูตร ได้แก่
  1. หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. โดยมีค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 22,246 บาท/ภาคการศึกษา รวมตลอดหลักสูตร 177,970 บาท
  2. หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. โดยมีค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 23,296 บาท/ภาคการศึกษา รวมตลอดหลักสูตร 186,370 บาท
  - จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเก็บตลอดหลักสูตร คือ 129 หน่วยกิต

 • สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
  สาขาวิชานี้เป็นการรวมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ศิลปะ เทคโนโลยี และนิเทศศาสตร์ เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีหมวดหมู่วิชาหลักที่ต้องเรียน ดังนี้
  - Graphic Design
  เรียนหลักการและเครื่องมือในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ เป็นต้น โดยเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ ได้
  - Production House and Photography
  เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเบื้องหลัง และการจัดวางองค์ประกอบในการถ่ายงานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
  - Art
  เสริมทักษะทางศิลปะ ทั้งการวาดภาพ มุมมองทางศิลปะ เพื่อนำไปใช้ในงานด้านการผลิตสื่อ
  - Education General
  วิชาศึกษาทั่วไป เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้าน
  - Language
  ทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกจากมีความสำคัญด้านการสื่อสารแล้ว ยังจำเป็นต่อสายงานดิจิทัลด้วย เพราะจะเพิ่มโอกาสให้คุณเจริญก้าวหน้าในการทำงานสายนี้ได้มากขึ้น

 • สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณต้องเลือกเรียน สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์
  - สาขาวิชานี้เน้นการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) จึงทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดียเป็น จึงนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
  - เป็นสาขาวิชาที่รับนักศึกษาจำนวนไม่มาก อาจารย์ผู้สอนจึงสามารถดูแลและสอนได้อย่างใกล้ชิด
  - มีอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทุกสายงานด้านดิจิทัลมีเดีย ทำการสอนและพร้อมให้คำปรึกษา
  - มีระบบ Online Google Classroom ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเรียน การสอน และการส่งงาน Online
  - มีห้องคอมพิวเตอร์แล็บที่ทันสมัยรองรับนักศึกษาจำนวนมาก อีกทั้งยังมีห้องสตูดิโอพร้อมเครื่องมือผลิตสื่อทุกรูปแบบ ไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการทำงานโดยใช้เครื่องมือจริง

 • เรียนสาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย ม.เอเชียอาคเนย์ ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
  อาชีพที่สามารถทำได้นั้นมีหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 สายใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
  - Graphic Design เช่น นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติ กราฟิกดีไซน์เนอร์
  - Production Photography เช่น ผู้กำกับ ช่างภาพ โปรดิวเซอร์
  - Artist เช่น ศิลปิน จิตรกร
  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจของสายงานดิจิทัลมีเดีย ยังมีอาชีพอีกมากมายที่คุณสามารถทำได้ทั้งตรงสายและประยุกต์ใช้กับงานสายอื่น ๆ ได้ด้วย

  สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ SAU จึงเป็นอีกทางหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ www.sau.ac.th/


pasted-image-0-6-1

 

 

เสริมความมั่นคง พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงด้วย Soft Skills

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, skill future, digital media

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all