SAU Blog

เรียน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ SAU ตอบโจทย์ยุค Green Growth

Posted by SAU TEAM on Sep 3, 2020 10:04:00 AM

Article_เรียน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ SAU ตอบโจทย์ยุค Green Growth copy

 

    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การผสมผสานระหว่างหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลตลอดจนออกแบบการบำบัดและกำจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ ดิน ของเสีย และกากสารอันตรายที่ล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าสนใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 
  • รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. 
  • ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 27,775 บาท/ภาคการศึกษา มีเรียนภาคฤดูร้อน รวมตลอดหลักสูตร 222,200 บาท 
 • จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเก็บตลอดหลักสูตร คือ 142 หน่วยกิต
 • เน้นสร้างความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโรงงาน และระดับชาติได้ โดยวิชาเฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
  • การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
  • การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย
  • วิศวกรรมขยะมูลฝอย
  • มลพิษทางอากาศและการควบคุม
  • การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร
  • การจัดการขยะอันตราย
  • กฏหมายสิ่งแวดล้อม
  • โครงงานวิศวกรรม 1
  • โครงงานวิศวกรรม 2 

    โดยสิ่งหนึ่งที่ทำให้สาขาวิชานี้เป็นที่น่าจับตามอง ก็คือกระแส Green Growth ยุคสมัยที่ผู้คนคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของภาคธุรกิจและสังคม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตรวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่เอง ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักรู้ และสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนหันมาเก็บกวาดสิ่งที่ตนเองสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความรู้และความสามารถในการจัดการด้านนี้ จึงมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสีเขียว ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ SAU แหล่งผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดแรงงาน จึงเป็นอีกสาขาวิชาน่าเรียนที่ตอบโจทย์ยุครักษ์โลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ www.sau.ac.th/


pasted image 0

 

 

เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยอาชีพออนไลน์ที่สนใจ

 

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all