SAU Blog

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กับ New Generation

Posted by SAU TEAM on Nov 25, 2019 9:51:53 AM

SAUบทความ3Nov19

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กับ New Generation การเรียนรู้ตลอดชีวิต


เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ให้พร้อมกับการดำรงชีวิตในสังคม เทคโนโลยี และอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นแนวคิดที่ผู้คนในยุคนี้ควรมีติดตัว เพราะในปัจจุบัน ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ความรู้หรือวิธีการเดิม ๆ อาจไม่มากพอ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดหรือนำมาปรับใช้กับความรู้เดิมที่มีอยู่ก็สามารถทำให้คุณพัฒนาได้ ดังนั้นการที่เราจะสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง คุณจึงต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สิ่งที่ควรมีเพื่อให้ New Generation พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ

 • สร้างแรงบันดาลใจหรือเป้าหมาย
  การตั้งเป้าหมาย หรือมีแรงบัลดาลใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้คุณเดินหน้าไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตนเอง เช่น คุณมีเป้าหมายที่จะทำธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
 • การเรียนรู้ไปพร้อมกับลงมือทำ
  การลงมือทำ เป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณจดจำ และเข้าใจได้มากที่สุด เพื่อให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผล จึงต้องอาศัยการลงมือทำด้วย เช่น คุณอ่านวิธีการปลูกต้นไม้ แต่ถ้าคุณอ่านเพียงอย่างเดียวโดยไม่ลงมือปลูกจริง คุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าวิธีที่คุณอ่านนั้นได้ผลจริงหรือไม่
 • ทักษะการคิดที่เป็นระบบ
  ทักษะนี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะที่จะช่วยให้คุณนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้ โดยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ข้อมูลได้นั้น คุณจะสามารถนำผลลัพธ์ที่ผ่านกระบวนการเหล่านั้นมา สร้างสรรค์ให้เป็นผลงานหรือความคิดที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ นอกจากนี้การมีทักษะในการคำนวณและแก้ปัญหา ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณพร้อมรับการทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
 • ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี
  การมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือการพิมพ์ข้อความ จะทำให้ผลลัพธ์ในการสื่อสารไม่ผิดพลาด ข้อมูลหรือความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อน ส่วนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่ต้องการได้สะดวกและมีความหลากหลายขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่อีกต่อไป

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนในยุคดิจิทัล ก็คือ อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ที่มีบทบาทอย่างมากในการช่วยขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กระจายไปได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้มากมายได้ ไม่ว่าจะเป็น Google Search, YouTube, E-Learning, E-Book ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่งสำหรับ New Generation เริ่มต้นสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ ด้วยการลองตั้งเป้าหมายในชีวิต หรือหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ตนเองเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนรู้ได้เสมอ

รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0021

 

 

New call-to-action

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, พร้อมสู่โลกดิจิทัล, skill future, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, new generation

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all